Savu tiesību aizstāvība Satversmes tiesā – kas ir jāņem vērā?

Tiesības uz dzīvību, vārda brīvību, personas neaizskaramību, privātās dzīves neaizskaramību, īpašumu, sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas un bezdarba gadījumā ir tikai dažas no personas pamattiesībām, kuras ir jānodrošina valsts institūcijām. Ja persona uzskata, ka ar likumu vai citu normatīvo aktu ir aizskartas Satversmē garantētās pamattiesības, tā var iesniegt konstitucionālo sūdzību jeb pieteikumu Satversmes tiesā. Taču, lai pieteikums tiktu pieņemts izskatīšanai, ir jāņem vērā vairāki būtiski noteikumi gan par iesniegšanas laiku, gan izmantoto pamatojuma argumentāciju.

Kad vērsties Satversmes tiesā?

Sūdzības iesniegšana un izskatīšana Satversmes tiesā ir galējais pamattiesību aizsardzības līdzeklis, tādēļ sūdzību var iesniegt tikai tad, kad ir izsmeltas citas aizstāvības iespējas – iesniegtas sūdzības augstākajās iestādēs vai jau tika ierosināta un izskatīta lieta tiesā.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem sūdzība Satversmes tiesā ir jāiesniedz sešu mēnešu laikā pēc pēdējās institūcijas lēmuma stāšanās spēkā.

Kādēļ ir svarīga kvalitatīva juridiskā palīdzība?

Persona Satversmes tiesā pieteikumu var iesniegt arī tajos gadījumos, ja tai nav piesaistīts juridiskais pārstāvis, piemēram, advokāts. Tomēr, izvērtējot iespējas vērsties Satversmes tiesā, ir jāņem vērā, ka konstitucionālo sūdzību tiesā iesniedz rakstveidā un tiesas kolēģija var attiekties ierosināt lietu, ja pieteikums neatbildīs Satversmes tiesas likumā noteiktajām prasībām vai atkārtotajā pieteikumā pēc būtības nebūs novērsti tie trūkumi, uz kuriem jau iepriekš būs norādījusi kolēģija.

Lietu pārstāvniecībā pieredzējis zvērināts advokāts var palīdzēt sastādīt juridiski precīzu un argumentētu pieteikumu, norādot visu nepieciešamo informāciju par pieteicēju, apstrīdēto normatīvo aktu vai aktiem, lietas faktiskajiem apstākļiem un konkrēto pamattiesību aizskārumu, lai nodrošinātu lietas ierosināšanu un labvēlīgu virzību.

Zvērinātu advokātu birojs “Atlācis un Partneri” piedāvā plašu juridisko pakalpojumu klāstu no konsultācijām darba, būvniecības, vides, mantojuma un citu tiesību jomu jautājumos līdz pārstāvniecībai pamattiesību aizskāruma lietās Satversmes tiesā.

Gan biroja pieredzējušie advokāti Rīgā, gan juristi Valmierā palīdzēs nepieciešamo dokumentu sagatavošanā, sniegs juridisko novērtējumu un nodrošinās pārstāvību tiesas sēdēs. Vairāk par to, kādi juridiskie pakalpojumi tiek sniegti birojā “Atlācis un Partneri”, var uzzināt biroja interneta vietnē www.eabirojs.lv.